TABORNI RED - PREMANTURA
TABORNI PROSTOR IN OBJEKTI
Taborni prostor in objekti, z izjemo kuhinje, bivalnih prostorov za osebje in ambulante, so namenjeni skupni uporabi. Vsi člani društva lahko na tabornem prostoru bivajo le v šotorih, ki so last ŠD Narodni dom. Šotori so opremljeni z jogiji, zato je obvezna uporaba lastnih rjuh in morebitnih blazin. Odeje so last ŠD Narodni dom in so taborečim brezplačno na razpolago v času taborjenja.
V OBMOČJU TABORA JE PREPOVEDANO:
POSEBNOSTI ZA OTROKE V VRSTAH:
Na tabornem prostoru, v objektih in šotorih se morajo vzdrževati red, disciplina in čistoča, za kar so odgovorni vsi taboreči in taborno vodstvo. Morebitno škodo, ki jo ugotovi taborno vodstvo na inventarju, mora povzročitelj poravnati takoj.
DNEVNI RED
Dnevni red s pripadajočimi urami je objavljen na oglasni deski pri vhodu v tabor in je obvezen za vse taboreče in goste. Minimalno oziroma obvezno mora dnevni red določati aktivnosti a., d., g., i., j., k. Te aktivnosti oznanja dežurni z gongom.
Za začasno odsotnost s tabora oziroma za odsotnost od posameznega obroka taboreči ni upravičen do vračila tabornine.
TABORNE SLUŽBE
Taboreči so dolžni po razporedu, ki ga pripravi in objavi v tabornem povelju taborovodja, sodelovati v rednih tabornih službah, ki so:
OBNAŠANJE V TABORU IN ZUNAJ NJEGA
V taboru in zunaj njega ne smemo dajati nobenega povoda za kakršenkoli incident, zato se izogibamo morebitnim konfliktom, ki bi lahko ogrožali bivanje tabornikov v Premanturi.
DISCIPLINSKI POSTOPEK
Vse kršitve tabornega reda obravnava taborovodstvo, ki po preveritvi vseh dejstev izreče odločitev s sklepom o ukrepu oziroma kazni:
Kazen izreče taborovodja na večernem zboru. Zoper kazen je možna pritožba. Postopek je usten in hiter.
Pritožba proti sklepu o izključitvi ne zadrži izključitve.
ODGOVORNOST VODSTVA TABORA IN DRUŠTVA V PRIMERU VIŠJE SILE
V taboru in zunaj njega ne smemo dajati nobenega povoda za kakršenkoli incident, zato se izogibamo morebitnim konfliktom, ki bi lahko ogrožali bivanje tabornikov v Premanturi.